Jaroslav Javůrek - inženýrská činnost, technický dozor, provádění staveb

Jaroslav Javůrek - inženýrská činnost, technický dozor, provádění staveb

Technický dozor
Technický dozor | Stavby Javůrek

Technický dozor stavebníka (investora)

 • organizace a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby

 • orientační rozpočet stavby, případně posouzení předloženého rozpočtu stavební firmou

 • vypracování návrhů smluv a jejich projednání se smluvními stranami

 • protokolární předání staveniště zhotoviteli včetně inženýrských sítí

 • kontrola provádění stavebních prací podle podmínek stavebního povolení, odsouhlasené projektové dokumentace a časového a finančního harmonogramu

 • organizace kontrolních dnů na stavbě

 • přejímání dokončených stavebních a montážních prací

 • kontrola dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty (výztuž, izolace, instalační rozvody...)

 • kontrola rozestavěnosti a následně kontrola oprávněnosti fakturace dodavatelů

 • konzultace případných změn v projektu a s tím souvisejících méně- či víceprací

 • kontrola vedení stavebního deníku

 • zhotovení soupisu vad a nedodělků dokončené stavby

 • fotodokumentace stavby na CD

 • kompletace a předání veškerých dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení

 • zajištění kolaudačního řízení

 • kontrola odstranění kolaudačních závad v dohodnutých termínech


Odborné vedení provádění staveb, stavební dozor

(dle požadavku zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)

 • u svépomocné formy výstavby zajišťuji pro stavebníky jako autorizovaný technik v oboru pozemní stavby odborné vedení provádění stavby nebo stavební dozor. Jedná se zejména o koordinaci jednotlivých stavebních prací a dodávek prováděných přímo pro stavebníky.

 

Počítadlo

   Návštěvy : 100076